Bãi bỏ mức lương cơ sở, xây dựng bảng lương mới từ 1/7/2024
Bãi bỏ mức lương cơ sở, xây dựng bảng lương mới từ 1/7/2024

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách tiền lương, từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng bảng lương mới với mức lương cơ bản được quy định cụ thể cho từng vị trí việc làm.


Đây là một thay đổi quan trọng trong cơ cấu tiền lương nhằm mục đích:


Nâng cao tính khoa học, công bằng trong hệ thống tiền lương.

Đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.

Thu hút, giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.


Bảng lương mới được xây dựng dựa trên các tiêu chí sau:


Kỹ năng, trình độ chuyên môn của người lao động.

Phức tạp, nguy hiểm, độc hại của công việc.

Điều kiện làm việc.

Nhu cầu thị trường lao động.


Cụ thể:


Đối với cán bộ, công chức:

 Lương cơ bản được xác định theo nhóm ngạch và bậc lương. Mỗi nhóm ngạch có từ 10 đến 15 bậc lương, với mức lương cơ bản cho mỗi bậc lương được xác định theo hệ số nhân với mức lương cơ sở hiện hành (1.8 triệu đồng/tháng).

Đối với viên chức: Lương cơ bản được xác định theo nhóm chức danh nghề nghiệp và bậc lương. Mỗi nhóm chức danh nghề nghiệp có từ 10 đến 15 bậc lương, với mức lương cơ bản cho mỗi bậc lương được xác định theo hệ số nhân với mức lương cơ sở hiện hành (1.8 triệu đồng/tháng).

Đối với lực lượng vũ trang: 

Lương cơ bản được xác định theo cấp bậc và ngạch.


Ngoài lương cơ bản, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật về tiền lương, 

bao gồm:


* Phụ cấp thâm niên nghề

* Phụ cấp đặc biệt

* Phụ cấp khu vực

* Phụ cấp trách nhiệm

* Phụ cấp dã chiến

* Phụ cấp thâm canh đặc biệt

* Phụ cấp lưu động

* Và một số phụ cấp khác


Bảng lương mới được áp dụng từ ngày 01/7/2024 và được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương.


Việc bãi bỏ mức lương cơ sở và xây dựng bảng lương mới được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra một hệ thống tiền lương khoa học, công bằng, hiệu quả, thu hút và giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.


Tuy nhiên, việc áp dụng bảng lương mới cũng có thể dẫn đến một số thay đổi về thu nhập của người lao động, do đó cần có sự tuyên truyền, giải thích đầy đủ để người lao động hiểu rõ và đồng thuận.Dưới đây là một số thông tin hữu ích về bảng lương mới:


Thông tư số 27/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức lương cơ bản và chế độ bảo hiểm xã hội tối thiểu.

Thông tư số 27/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức lương cơ bản và chế độ bảo hiểm xã hội tối thiểu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Dưới đây là những điểm chính trong thông tư này:


1. Mức lương cơ bản

- Mức lương tối thiểu vùng: Thông tư quy định mức lương tối thiểu vùng, được áp dụng tùy theo khu vực địa lý khác nhau. Mức lương này phải đủ để đảm bảo nhu cầu sống cơ bản của người lao động và gia đình họ.

- Mức lương cơ bản cho các ngành nghề: Các ngành nghề đặc thù có thể có mức lương cơ bản riêng, căn cứ vào yêu cầu công việc, điều kiện lao động và nhu cầu thực tế.


2. Chế độ bảo hiểm xã hội tối thiểu

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức quy định, bao gồm các chế độ như hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Bảo hiểm y tế: Người lao động phải được tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe.

- Bảo hiểm thất nghiệp:Người lao động phải được đóng bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi khi mất việc làm.


3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động

- Người sử dụng lao động:

 Phải đảm bảo mức lương cơ bản và chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Ngoài ra, họ còn phải thông báo rõ ràng và công khai các chính sách lương thưởng, bảo hiểm để người lao động nắm rõ.

- Người lao động: Có quyền yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các chế độ bảo hiểm xã hội và mức lương cơ bản. Đồng thời, người lao động có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 4. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

- Kiểm tra và giám sát: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tư này tại các doanh nghiệp.

- Xử lý vi phạm: Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả và các biện pháp xử lý khác.


 5. Hiệu lực thi hành

- Thông tư số 27/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.


Thông tư này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo họ được hưởng mức lương hợp lý và các chế độ bảo hiểm xã hội cần thiết, góp phần vào việc nâng cao đời sống và an sinh xã hội.

Nghị định số 108/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng.

Dưới đây là những điểm chính của Nghị định này:


1. Mức lương tối thiểu vùng

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.


Mức lương tối thiểu vùng được chia thành 4 vùng, tương ứng với điều kiện kinh tế - xã hội và chi phí sinh hoạt tại từng khu vực khác nhau:


- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng


2. Phạm vi áp dụng

Nghị định áp dụng cho:


- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Người sử dụng lao động bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thuê mướn lao động.


3. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

- Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm căn cứ để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ.

- Mức lương tối thiểu vùng phải đảm bảo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Người sử dụng lao động phải rà soát, điều chỉnh lại mức lương trong thang lương, bảng lương và các mức lương khác trong hợp đồng lao động để đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

- Công khai thông tin về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động biết.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật dựa trên mức lương tối thiểu vùng mới.


 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định số 108/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.


6. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định này.

- Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm xử phạt hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả.


Nghị định này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo họ được hưởng mức lương hợp lý và góp phần nâng cao đời sống, thu nhập và an sinh xã hội.

Công báo số 50/2023 của Quốc hội về Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách tiền lương.


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn!


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food