Sau cải cách tiền lương, giáo viên được bổ sung hai khoản phụ cấp mới

 Sau cải cách tiền lương, giáo viên được bổ sung hai khoản phụ cấp mới

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách tiền lương, từ ngày 01/7/2024, giáo viên sẽ được bổ sung hai khoản phụ cấp mới nhằm nâng cao đãi ngộ và thu nhập cho nhà giáo.

Hai khoản phụ cấp mới đó là:

 • Phụ cấp theo nghề: Phụ cấp này được áp dụng cho tất cả các giáo viên, được tính theo hệ số nhân với mức lương cơ bản và được xác định dựa trên các tiêu chí như: trình độ chuyên môn, bậc lương, lĩnh vực giảng dạy, khu vực công tác,...
 • Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn: Phụ cấp này được áp dụng cho giáo viên công tác ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, được tính theo hệ số nhân với mức lương cơ bản và được xác định theo quy định của Chính phủ.

Việc bổ sung hai khoản phụ cấp mới này là một phần trong nỗ lực của Chính phủ nhằm nâng cao vị thế của nhà giáo trong xã hội, thu hút và giữ chân nhân tài cho ngành giáo dục.

Ngoài hai khoản phụ cấp mới được bổ sung, giáo viên còn hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật về tiền lương, bao gồm:

 • Phụ cấp thâm niên nghề
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp đặc biệt
 • Phụ cấp khoán trường
 • Phụ cấp hỗ trợ giáo viên mầm non

Bảng lương mới của giáo viên được áp dụng từ ngày 01/7/2024 và được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Việc cải cách tiền lương được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và giữ chân nhân tài cho ngành giáo dục, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Dưới đây là một số thông tin hữu ích về cải cách tiền lương đối với giáo viên:

 • Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 21/5/2018, là một quyết sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống tiền lương trong khu vực nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, đánh dấu một bước ngoặt trong việc xây dựng hệ thống tiền lương khoa học, công bằng, hiệu quả, thu hút và giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước.

  Nội dung chính của Nghị quyết:

  • Bãi bỏ mức lương cơ sở: Thay thế bằng bảng lương mới với mức lương cơ bản được quy định cụ thể cho từng vị trí việc làm.
  • Xây dựng bảng lương mới: Dựa trên các tiêu chí như kỹ năng, trình độ chuyên môn, điều kiện làm việc, nhu cầu thị trường lao động,...
  • Áp dụng hệ số lương: Xác định mức lương cơ bản cho từng vị trí việc làm bằng cách nhân hệ số lương với mức lương cơ sở.
  • Bổ sung các khoản phụ cấp: Phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dã chiến, phụ cấp thâm canh đặc biệt, phụ cấp lưu động và một số phụ cấp khác.
  • Nâng cao mức lương tối thiểu vùng: Đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.
  • Áp dụng đồng bộ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Tác động của Nghị quyết:

  • Nâng cao tính khoa học, công bằng trong hệ thống tiền lương: Mức lương được xác định dựa trên năng lực, cống hiến của người lao động, góp phần khơi dậy động lực làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động.
  • Thu hút và giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước: Mức lương cạnh tranh sẽ thu hút nhân tài, đặc biệt là đối với các ngành, lĩnh vực then chốt.
  • Nâng cao chất lượng phục vụ người dân: Khi được đãi ngộ xứng đáng, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có điều kiện tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
  • Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô: Việc cải cách tiền lương sẽ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

  Tuy nhiên, Nghị quyết cũng đặt ra một số thách thức:

  • Nguồn lực tài chính: Việc thực hiện Nghị quyết потребует значительных финансовых ресурсов.
  • Công tác tuyên truyền, giải thích: Cần tuyên truyền, giải thích đầy đủ để người lao động hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Nghị quyết.
  • Công tác quản lý, giám sát: Cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết đúng quy định.

  Nhìn chung, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương là một quyết sách quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Việc thực hiện tốt Nghị quyết sẽ góp phần xây dựng hệ thống tiền lương khoa học, công bằng, hiệu quả, thu hút và giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và ổn định kinh tế vĩ mô.

 • Thông tư số 27/2023/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/08/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2023, quy định về việc xác định mức lương cơ bản và chế độ bảo hiểm xã hội tối thiểu.

  Nội dung chính của Thông tư:

  • Mức lương cơ bản:

   • Mức lương cơ bản tối thiểu vùng: Được quy định theo 6 khu vực, dao động từ 1.800.000 đồng/tháng đến 2.500.000 đồng/tháng.
   • Mức lương cơ bản áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Không thấp hơn mức lương cơ bản tối thiểu vùng nơi người lao động làm việc.
  • Chế độ bảo hiểm xã hội tối thiểu:

   • Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu: 22% lương cơ bản.
   • Mức hưởng bảo hiểm xã hội thai sản, ốm đau, nghỉ hưu, tử vong: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Đối tượng áp dụng:

  • Thông tư này áp dụng cho:
   • Người sử dụng lao động.
   • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được ký kết hoặc thỏa thuận bằng lời nói hoặc văn bản.
   • Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội.

  Một số điểm mới của Thông tư:

  • Nâng mức lương cơ bản tối thiểu vùng: So với mức lương cơ bản tối thiểu vùng quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BLĐTBXH.
  • Điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu: Tăng từ 21% lên 22% lương cơ bản.

  Tác động của Thông tư:

  • Giúp người lao động có mức sống tối thiểu: Nhờ việc nâng mức lương cơ bản tối thiểu vùng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu.
  • Góp phần thu hút và giữ chân nhân lực: Do mức lương cạnh tranh hơn.
  • Giảm gánh nặng cho người sử dụng lao động: Do được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động có mức lương thấp.

  Tuy nhiên, Thông tư cũng có một số hạn chế:

  • Mức lương cơ bản tối thiểu vùng vẫn còn thấp: So với mặt bằng chung chi phí sinh hoạt tại một số địa phương.
  • Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nhiều lao động có mức lương thấp.

  Để thực hiện tốt Thông tư này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động và người lao động.

 • Công báo số 50/2023 của Quốc hội về Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung vào việc cải cách hệ thống tiền lương với các nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

   • Áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
   • Bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
  2. Mức lương cơ sở mới:

   • Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở mới được áp dụng từ ngày 01/07/2023.
   • Mức lương này ảnh hưởng đến cách tính lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.
  3. Nguồn kinh phí thực hiện:

   • Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu từ dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị.
   • Yêu cầu các đơn vị sử dụng ít nhất 40% số thu để lại sau khi trừ các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động dịch vụ​ (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)​​ (LuatVietnam)​.
  4. Hướng dẫn cụ thể:

   • Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị quyết.
   • Điều này bao gồm việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi cho việc điều chỉnh mức lương cơ sở và các trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc​ (LuatVietnam)​​ (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)​.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food