Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - mẫu 1

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - Mẫu 1

Phòng GDĐT...................
Trường...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học..........- .........

Họ tên : …………………………………………………………………………………………..…

Đơn vị công tác:...................………….……………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy

Căn cứ vào quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 23/3/2006 và công văn hướng dẫn số 3040/BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 và công văn hướng dẫn số 684/HD-GDĐT ngày 19/5/2006 của Sở GDĐT .................... Cụ thể:

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a/ Nhận thức tư tưởng, chính trị:

- Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn.

- Tự bồi dưỡng tư tưởng chính trị

b/ Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:

- Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo pháp luật

c/ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị. đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động:

- Luôn chấp hành tốt các qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị.

- Luôn đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động

d/ Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

- Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên

- Luôn có ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

đ/ Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

- Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

e/ Tự xếp loại:(Tốt, Khá, Trung bình, Kém) : Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ: 

a/ Khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

- Luôn đảm bảo khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

b/ Tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần phê bình tự phê bình:

- Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác và có tinh thần phê bình tự phê bình

c/ Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ (Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém) : Khá

3/ Khả năng phát triển ( Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

- Có khả năng phát triển về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lí học sinh.

4/ Tóm tắt những ưu, khuyết điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

Ưu điểm:

- Luôn cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao

- Vững vàng phẩm chất chính trị,nội quy cơ quan.

- Tham gia tốt các phong trào

- Tham gia đầy đủ sinh hoạt hội đồng bộ môn.

Tồn tại :

- Vẫn còn thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của qui chế: ……………

 

.... ngày ….tháng ….năm 20.....

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………..…………

Xếp loại:……………………………………………………………………………………………….

 

Tổ trưởng

(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

Xếp loại:……………………

HIỆU TRƯỞNG


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food