Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT Chủ đề: Mẹ và những người thân Chủ đề nhánh: Đồ dùng trong gia đình Đề tài: Bé chơi với lõi cuộn giấy Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng
GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

Chủ đề: Mẹ và những người thân

Chủ đề nhánh: Đồ dùng trong gia đình

Đề tài: Bé chơi với lõi cuộn giấy

Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng

Số lượng: 10-12 trẻ

Thời gian: 17 - 20 phút

Người dạy: 

Đơn vị: 

I. Mục đích

1. Kiến thức

- Luyện cho trẻ một số thao tác hoạt động với đồ vật như: kẹp lõi giấy, lăn lõi giấy, vỗ lõi giấy vào nhau.

- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các lõi giấy.

2. Kỹ năng

- Củng cố cho trẻ khả năng nhận biết màu xanh - đỏ.

- Rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

3. Thái độ

- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.

- Chơi xong trẻ biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi và cất vào đúng nơi quy định.

II. Chuẩn bị

- Một rổ đựng lõi cuộn giấy có màu xanh - đỏ.

- Que làm đường hẹp.

- Tâm thế của cô và trẻ thoải mái, trang phục gọn gàng.

III. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Ghi chú

Hoạt động 1. Gây hứng thú

Cô đâu?  Cô đâu?

- Cô giơ cuộn giấy màu đỏ lên hỏi trẻ

+ Cô có gì đây?

Đây là lõi của cuộn giấy vệ sinh đấy

+ Gia đình các con có sử dụng giấy vệ sinh không?

- Giấy vệ sinh là đồ dùng rất cần thiết trong mỗi gia đình chúng ta đấy. Phần giấy mềm chúng ta dùng để lau chùi, còn phần lõi cứng bên trong chúng ta có thể sử dụng làm đồ chơi đấy.

+ Lõi cuộn giấy này có màu gì nào? (Cô giơ lõi cuộn giấy màu đỏ).

- Cho trẻ phát âm từ “lõi cuộn giấy màu đỏ” 

 

- Cô giơ lõi cuộn giấy màu xanh ra hỏi trẻ

+ Cô lại có lõi cuộn giấy màu gì đây?

- Cho trẻ nhận biết lõi cuộn giấy màu xanh theo tập thể, cá nhân.

- Cô động viên, khích lệ trẻ kịp thời.

Hoạt động 2. Chơi với lõi cuộn giấy

* Kẹp lõi cuộn giấy

+ Các con có muốn chơi với những lõi cuộn giấy này không?

Vậy các con hãy nhẹ nhàng lấy cho mình một lõi cuộn giấy mà mình thích nhé!

- Cô cho trẻ đi trong con đường hẹp lên lấy lõi cuộn giấy.

+ Các con đã lấy được lõi cuộn giấy chưa?

Nhìn tinh, nhìn tinh, các con nhìn xem cô làm gì nào.

- Bất ngờ cô kẹp lõi cuộn giấy vào nách và hỏi trẻ

+ Cô đang làm gì đây?

- Đúng rồi, cô đang kẹp lõi cuộn giấy vào nách đấy. Các con làm giống cô nào.

- Cho trẻ chơi “giấu tay” rồi cho trẻ kẹp đổi bên.

* Lăn lõi cuộn giấy

Lõi cuộn giấy này còn có thể lăn được đấy. Các con lăn thử xem nào.

- Cho trẻ lăn lõi cuộn giấy.

* Làm ống nhòm

+ Các con có biết lõi cuộn giấy này còn có thể làm được gì nữa không?

Cho trẻ nói (nếu trẻ không trả lời được thì cô gợi ý cho trẻ).

Cô rất muốn ngắm nhìn các con qua 1 chiếc ống nhòm đấy.

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 lõi cuộn giấy nữa và cho trẻ nhòm bất cứ cái gì trẻ thích.

+ Các con nhìn thấy gì qua ống nhòm?

(Cô hỏi vài cá nhân trẻ)

+ Cô Thêu đâu?

+ Cô Thêu mặc áo màu gì?

- Cho trẻ nhìn qua ống nhòm 1 số vật theo yêu cầu của cô.

* Vỗ lõi cuộn giấy

+ Các con dùng lõi cuộn giấy làm ống nhòm có thích không?

+ Lõi cuộn giấy này còn có thể làm được gì nữa nhỉ?

- Bây giờ các con hãy cầm lõi cuộn giấy lên vỗ vào nhau và lắng nghe nhé!

- Cho trẻ vỗ lõi cuộn giấy.

* Xếp chồng, xếp cạnh

+ Với những lõi cuộn giấy này chúng ta có thể làm được gì nữa?

Các con thử xếp chồng những lõi cuộn giấy này lên nhau xem nào.

- Cho trẻ xếp chồng lõi cuộn giấy

Giờ các con hãy xếp những lõi cuộn giấy này cạnh nhau để tạo thành một hàng ngang nào.

- Cho trẻ xếp theo ý thích

- Cô xếp cùng trẻ, động viên và giúp đỡ trẻ xếp.

Hoạt động 3. Kết thúc

- Cô lồng nội dung giáo dục trẻ cất đồ chơi sau khi chơi.

- Cho trẻ nhặt lõi cuộn giấy để vào rổ.


- Cô đây, cô đây


- Trẻ trả lời- Có ạ

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Màu đỏ ạ

- Tập thể, cá nhân trẻ phát âm


- Màu xanh ạ

- Trẻ phát âm


- Có ạ- Trẻ đi trong đường hẹp lên lấy lõi cuộn giấy

- Lấy rồi ạ


- Trẻ chú ý quan sát cô làm


- Trẻ trả lời theo ý hiểu


- Trẻ làm theo cô và chơi giấy tay

- Trẻ lăn lõi giấy- Trẻ trả lời theo ý hiểu


- Trẻ nhòm theo ý thích

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ nhòm theo yêu cầu
- Thích ạ


- Trẻ trả lời- Trẻ vỗ cuộn giấy - Trẻ trả lời theo ý hiểu

- Trẻ xếp chồng lõi cuộn giấy


- Trẻ xếp lõi cuộn giấy thành hàng ngang


- Trẻ xếp theo ý thích
- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ cất đồ chơi
Gi¸o ¸n: NhËn biÕt

      §Ò tµi: NhËn biÕt qu¶ ®u ®ñ

                      Chñ ®Ò: Thùc vËt

     §èi t­îng: TrÎ 25 - 36 th¸ng

                      Sè l­îng:10 - 12 trÎ

                      Thêi gian: 15-17 phót

           Ng­êi so¹n + d¹y: Hµ ThÞ V©n

                      Ngµy d¹y: 11/11/2014

I. Môc ®Ých

1. KiÕn thøc

- TrÎ biÕt vµ gäi ®óng tªn qu¶ ®u ®ñ.

- BiÕt mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña qu¶ ®u ®ñ: Cã vá, cã ruét, cã h¹t...

- BiÕt ¨n ®u ®ñ chÝn tèt cho c¬ thÓ.

2. Kü n¨ng

- RÌn trÎ kh¶ n¨ng ph¸t ©m to, râ rµng vµ ®óng tõ.

- RÌn trÎ kh¶ n¨ng quan s¸t, ghi nhí cã chñ ®Þnh.

- RÌn trÎ kh¶ n¨ng tr¶ lêi m¹ch l¹c c©u hái cña c«.

3. Th¸i ®é

- Gi¸o dôc trÎ thÝch ¨n hoa qu¶ vµ biÕt ¨n nhiÒu lo¹i hoa qu¶ kh¸c nhau.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ vÖ sinh trong ¨n uèng.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ nh÷ng ng­êi trång c©y.

II. ChuÈn bÞ

- Mét hép quµ, mét chiÕc n¹o, 1 con dao, ®Üa, th×a, kh¨n lau.

- Tranh qu¶ na, qu¶ b­ëi, qu¶ hång

III. TiÕn hµnh


Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

H§1. G©y høng thó

C« chµo c¸c con, c« tªn lµ c« V©n. H«m nay ®Õn th¨m líp m×nh c« mang tÆng c¸c con mét mãn quµ, c¸c con cã biÕt ®ã lµ mãn quµ g× kh«ng?

C« mêi b¹n ThÞnh lªn më hép quµ ra xem bªn trong hép cã g× nhÐ!

+ §©y lµ g× h¶ ThÞnh?

B¹n ThÞnh b¶o ®©y lµ qu¶ ®u ®ñ c¶ líp nh×n xem cã ®óng lµ qu¶ ®u ®ñ kh«ng?

§óng råi, ®©y lµ qu¶ ®u ®ñ ®Êy 

+ C¸c con cã biÕt g× vÒ qu¶ ®u ®ñ kh«ng?

B©y giê c« vµ c¸c con sÏ cïng nhau t×m hiÓu vÒ qu¶ ®u ®ñ nhÐ.

H§2. Néi dung

C« gi¬ qu¶ ®u ®ñ lªn hái l¹i trÎ

+ §©y lµ qu¶ g×?

§©y lµ qu¶ ®u ®ñ, c« ph¸t ©m tõ “qu¶ ®u ®ñ” 3lÇn sau ®ã cho c¶ líp ph¸t ©m cïng c« 3 lÇn

C« mêi nhãm, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m tõ  “qu¶ ®u ®ñ” 

C« ®éng viªn, khÝch lÖ trÎ ph¸t ©m vµ chó ý söa ngäng, söa sai cho trÎ.

+ C¸c con nh×n xem qu¶ ®u ®ñ cã mµu g×?

NÕu trÎ kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× c« tr¶ lêi råi cho trÎ nh¾c l¹i.

C« cho trÎ sê, ngöi qu¶ ®u ®ñ

+ C¸c con sê thÊy vá qu¶ ®u ®ñ thÕ nµo?

Vá qu¶ ®u ®ñ nh½n, bªn trong líp vá nµy cã g× nµo?

C« sÏ gät vá ®i ®Ó xem bªn trong cã g× nhÐ!

C« dïng n¹o gät vá qu¶ ®u ®ñ sau ®ã c« gi¬ vá qu¶ ®u ®ñ hái trΠ

+ §©y lµ g×?

+ Vá ®u ®ñ cã ¨n ®­îc kh«ng?

C« ph¸t ©m tõ “vá ®u ®ñ” 3 lÇn

Cho c¶ líp ph¸t ©m tõ “vá ®u ®ñ”

Mêi nhãm, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m tõ “vá ®u ®ñ”

C« khÝch lÖ trÎ ph¸t ©m, chó ý söa ngäng, söa sai cho trÎ.

C« chØ vµo phÇn ruét cña qu¶ ®u ®ñ hái trÎ

+ §©y lµ g×?

µ ®©y lµ ruét cña qu¶ ®u ®ñ ®Êy, ruét ®u ®ñ cã mµu g× ®©y?

NÕu trÎ kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× c« tr¶ lêi råi cho trÎ nh¾c l¹i.

C« chØ vµo ruét ®u ®ñ nãi: ®©y lµ ruét ®u ®ñ sau ®ã ph¸t ©m tõ “ruét ®u ®ñ” 3 lÇn

Cho c¶ líp ph¸t ©m tõ “ruét ®u ®ñ” 3-4 lÇn

Mêi nhãm, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m

Khi trÎ ph¸t ©m c« chó ý söa ngäng, söa sai cho trÎ.

C« bæ ®«i qu¶ ®u ®ñ ra cho trÎ nh×n thÊy h¹t cña qu¶ ®u ®ñ, c« chØ vµo h¹t ®u ®ñ hái trÎ

+ C¸i g× ®©y?

§óng råi, ®©y lµ h¹t cña qu¶ ®u ®ñ ®Êy.

+ H¹t ®u ®ñ cã mµu g×?

+ H¹t cã ¨n ®­îc kh«ng?

NÕu trÎ kh«ng tr¶ lêi ®­îc c« tr¶ lêi råi cho trÎ nh¾c l¹i

C« chØ vµo h¹t ®u ®ñ nãi: §©y lµ h¹t ®u ®ñ, råi ph¸t ©m tõ “h¹t ®u ®ñ” 3 lÇn.

Cho c¶ líp ph¸t ©m tõ “h¹t ®u ®ñ” 3-4 lÇn

Mêi nhãm, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m

C« ®éng viªn, khÝch lÖ trÎ ph¸t ©m vµ chó ý söa ngäng, söa sai cho trÎ.

+ Cã b¹n nµo ®· ®­îc ¨n ®u ®ñ råi?

+ §u ®ñ co vÞ g× nhØ ?

§Ó biÕt ®­îc chÝnh x¸c ¨n ®u ®ñ cã vÞ g× c« mêi c¸c con nÕm thö xem nµo.

C« c¾t ®u ®ñ thµnh tõng miÕng nhá råi cho trÎ nÕm thö

+ C¸c con ¨n cã ngon kh«ng?

+ §u ®ñ cã vÞ g× nµo?

§óng råi, ¨n ®u ®ñ chÝn cã vÞ ngät. §u ®ñ cã chøa nhiÒu vitamin A gióp s¸ng m¾t, ngoµi ra ¨n ®u ®ñ cßn gióp c¸c con cã da dÎ hång hµo, khoÎ m¹nh, chãng lín, th«ng minh häc giái n÷a ®Êy.

H«m nay c« vµ c¸c con ®· cïng nhau t×m hiÓu vÒ qu¶ ®u ®ñ chÝn. Qu¶ ®u ®ñ chÝn cã vá mµu vµng, ruét mµu vµng, cã h¹t, ¨n ®u ®ñ cã vÞ ngät. 

C¸c con cã biÕt kh«ng ngoµi qu¶ ®u ®ñ ra xung quanh chóng ta cßn cã rÊt nhiÒu lo¹i qu¶ kh¸c n÷a nh­ qu¶ na, qu¶ b­ëi, qu¶ hång...

(nãi ®Õn qu¶ nµo c« gi¬ tranh qu¶ ®ã lªn)

¨n qu¶ rÊt tèt cho c¬ thÓ chóng ta ®Êy

+ Tr­íc khi ¨n qu¶ chóng ta ph¶i lµm g×?

Tr­íc khi ¨n chóng ta ph¶i röa tay cho s¹ch, ph¶i gät vá, bá h¹t

+ Sau khi ¨n th× chóng ta lµm g× nhØ?

Sau khi ¨n chóng ta ph¶i lau miÖng, röa tay vµ vøt vá vµo thïng r¸c ®Ó gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng.

C¸c con cã biÕt lµm thÕ nµo ®Ó cã nh÷ng lo¹i qu¶ ngon cho chóng ta ¨n kh«ng?

§Ó cã nh÷ng qu¶ ngät cho chóng ta ¨n lµ nhê c«ng cña nh÷ng ng­êi trång c©y vµ ch¨m sãc c©y cho c©y mau lín ra hoa kÕt thµnh nh÷ng tr¸i ngät. V× vËy c¸c con ph¶i biÕt quý träng nh÷ng ng­êi trång c©y, biÕt b¶o vÖ c©y kh«ng h¸i l¸, bÎ cµnh c©y c¸c con nhí ch­a nµo.

H§3. KÕt thóc

B©y giê c« mêi c¸c con cïng c« ®i tham quan v­ên c©y ¨n qu¶ cña tr­êng m×nh, nµo c¸c con h·y nhanh ch©n ®i cïng c« nµo.


- Cã ¹


- TrÎ lªn më hép quµ

- Qu¶ ®u ®ñ ¹


- §óng ¹


- TrÎ tr¶ lêi theo ý hiÓu


- V©ng ¹- Qu¶ ®u ®ñ ¹

- TrÎ l¾ng nghe


- TrÎ ph¸t ©m tõ “qu¶ ®u ®ñ”- Mµu vµng ¹- TrÎ sê vµo qu¶ ®u ®ñ

- Vá nh½n ¹
- TrÎ quan s¸t c« lµm


- Vá ®u ®ñ ¹

- Kh«ng ¨n ®­îc

- TrÎ nghe c« ph¸t ©m

- C¶ líp ph¸t ©m

- Nhãm, c¸ nh©n ph¸t ©m
- Ruét ®u ®ñ ¹


- TrÎ tr¶ lêi 
- TrÎ l¾ng nghe

- TrÎ ph¸t ©m tõ “ruét ®u ®ñ”

- C¸i h¹t ¹


- Mµu ®en

- H¹t kh«ng ¨n ®­îc- TrÎ l¾ng nghe


- TrÎ ph¸t ©m tõ “h¹t ®u ®ñ”- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ ¨n ®u ®ñ


- Ngon ¹

- VÞ ngät ¹


- TrÎ l¾ng nghe

- TrÎ tr¶ lêi- TrÎ tr¶ lêi


- TrÎ chó ý l¾ng nghe

- TrÎ ®i theo c«


Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng víi ®å vËt

        Chñ ®Ò: MÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n

        §Ò tµi: X©u vßng mµu ®á tÆng em bóp bª

        §èi t­îng: TrÎ 24-36 th¸ng

        Sè l­îng: 10-12 trÎ

        Thêi gian: 15-17 phót

        Ng­êi d¹y: NguyÔn ThÞ Thanh

        §¬n vÞ: Tr­êng mÇm non QuyÕt Th¾ngI. Môc ®Ých

1. KiÕn thøc

- TrÎ nhËn biÕt ®­îc mµu ®á, mµu xanh.

- TrÎ biÕt x©u d©y vµo lç cña h¹t vßng ®Ó t¹o thµnh vßng.

2. Kü n¨ng

- RÌn sù khÐo lÐo, linh ho¹t cña bµn tay vµ c¸c ngãn tay.

3. Th¸i ®é

- TrÎ høng thó trong giê häc.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i.

II. ChuÈn bÞ

- Vßng mÉu cña c«.

- Ræ ®ùng h¹t vßng, h¹t vßng mµu xanh-®á, d©y x©u ®ñ cho trÎ.

III. TiÕn hµnh


Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

*H§1:G©y høng thó

- C¸c con ¬i h«m nay líp chóng minh cã mét vÞ kh¸ch ®Æc biÖt chóng m×nh cã biÕt lµ ai kh«nh? 

- §ã chÝnh lµ em bóp bª ®Êy. Em bóp bª chµo c¸c anh chÞ.

-H«m nay lµ ngµy sinh nhËt cña em bóp bª, em bóp bª mêi líp m×nh ®Õn dù sinh nhËt cña em.

- Giê em bóp bª ph¶i vÒ ®Ó chuÈn bÞ cho b÷a tiÖc sinh nhËt. Em bóp bª chµo c¸c anh chÞ.

- Em bóp bª m¬i chóng m×nh tíi dù sinh nhËt kh«ng biÕt chóng m×nh cã ý ®Þnh lµm g× ®Ó tÆng em bóp bª.

- C« cã ý ®Þnh nµy, em bóp bª rÊt thÝch vßng mµu ®á c« vµ c¸c con cïng s©u vßng mµu ®á tÆng em bóp bª c¸c con cã ®ång ý kh«ng?

- Muèn s©u ®­îc chiÕc vßng mµu ®á ®Ñp th× chóng m×nh cïng chó ý lªn c« nhÐ.

*H§2: Quan s¸t vËt mÉu

- C« ®­a vßng mÉu ra ®Ó trÎ quan s¸t.

- C¸c con nh×n xem c« cã g× ®©y? 

- ChiÕc vßng nµy cã mµu g× nhØ?

- ChiÕc vßng nµy t¹o bëi h¹t vßng vµ d©y c« dïng sîi d©y ®Ó s©u nh÷ng h¹t vßng l¹i víi nhau ®Ó t¹o thµnh chiÕc vßng. C« cho trÎ chuyÒn tay nhau sê vµ quan s¸t.

- C¸c con cã muèn x©u ®­îc chiÕc vßng mµu ®á thËt ®Ñp nh­ c« kh«ng?

- Chóng m×nh nh×n lªn c« nµo.

*H§3: H­íng dÉn trÎ x©u

- C« cã mét sîi d©y vµ mét ræ h¹t

+ H¹t nµy cã mµu g×?

+ Cßn h¹t nµy?

- µ ®óng råi ®©y lµ h¹t mµu ®á, cßn ®©y lµ h¹t mµu xanh. B¹n bóp bª chØ thÝch mµu ®á th«i lªn c« chØ x©u vßng mµu ®á ®Ó tÆng em bóp bª th«i.

- C« cÇm d©y x©u b»ng tay ph¶i ( tay ph¶i lµ tay cÇm th×a) c« cÇm vµo ®µu d©y kh«ng cã th¾t nót, c« cÇm thõa ra mét ®o¹n nh­ thÕ nµy. Tay tr¸i c« chän h¹t mµu ®á ( tøca tay gi÷ b¸t). C« cÇm h¹t b»ng hai ®Çu ngãn tay ngãn tay trá vµ ngãn tay c¸i, c« cÇm sao cho hë nç ®Ó d©y x©u qua tõ tõ råi c« cÇm vµo ®Çu d©y ®Ó cho h¹t kh«ng bÞ r¬i råi c« kÐo h¹t xuèng thÕ lµ c« ®· x©u ®­îc mét h¹t råi. Cø lÇn l­ît nh­ thÕ tõng h¹t mét (5-6 h¹t) c« buéc d©y l¹i thÕ lµ c« ®· x©u ®­îc 1 chiÕc vßng mµu ®á råi.

- C¸c con thÊy chiÕc vßng mµu ®á cña c« võa s©u cã ®Ñp kh«ng?

- Chóng m×nh cã thÝch x©u gièng c« kh«ng?

- Chóng m×nh ngåi ngay ng¾n c« sÏ ph¸t ræ, h¹t, d©y cho chóng m×nh x©u nhÐ.

*H§4: TrÎ x©u vßng

- C¸c con nh×n xem trong ræ c¸c con cã g×?

- B©y giê c¸c con cÇm d©y vµ chän nh÷ng h¹t vßng mµu ®á ®Ó x©u nµo. Chóng m×nh cïng thi ®ua xem ai x©u ®­îc nhiÒu vßng mµu ®á nhÊt ®Ó tÆng em bóp nhÐ.

- TrÎ x©u vßng c« bao qu¸t vµ gîi ý, gióp ®ì trÎ b»ng c¸c c©u hái

+ Con ®ang lµm g× vËy?

+ Con chän nh÷ng h¹t mµu g× ®Ó x©u?

+ Con x©u vßng tÆng ai?

- B¹n nµo x©u xong c« th¾t nót cho trÎ vµ ph¸t thªm d©y vµ h¹t cho trÎ x©u.

H§5: KÕt thóc

- H«m nay c« thÊy c¸c con  x©u ®­îc rÊt nhiÒu vßng mµu ®á thËt ®Ñp. C« tin r»ng em bóp bª rÊt vui khi nhËn ®­îc mãn quµ nµy ®Êy.

- B©y giê c« vµ c¸c con cïng mang quµ ®i dù sinh nhËt em bóp bª nµo. 


- TrÎ tr¶ lêi.

 


- Anh, chÞ chµo em bóp bª.


- TrÎ ®­a ý kiÕn.
- Cã ¹.- V©ng ¹.- Vßng ¹.

- Mµu ®á.- TrÎ chuyÒn tay nhau.- Cã ¹
- Mµu ®á a.

- Mµu xanh.


- TrÎ chó ý lªn c«.- Cã ¹.


- cã ¹


- V©ng ¹.


- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ x©u vßng.- X©u vßng ¹.

- MÇu ®á

- TÆng em bóp bª a.- C« cïng trÎ mang quµ ®i dù sinh nhËt em bóp bª.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food